ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
    โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2483 โดยคณะเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำพูน  ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณของเทศบาลเมืองลำพูน  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 75  ตารางวา  ต่อมาได้โอนเข้าสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  และต่อมาได้โอนเข้าสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
ครั้งสุดท้าย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2507 มาจนถึงปัจจุบัน แต่เดิมโรงเรียนเทศบาล  สันป่ายางหน่อม เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยจัดการศึกษาภาคบังคับ  ชั้นประถมต้น ป.1 – ป.4
ต่อมาในปีการศึกษา 2520 ได้จัดระบบการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา
รับนักเรียนเข้ามาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปัจจุบันนี้โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น