วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

“สถานศึกษามีมาตรฐาน ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย บนพื้นฐานความพอเพียง”