พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน บนพื้นฐานความพอเพียง