อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
"นักเรียนรักการอ่าน  รู้ประหยัดและอดออม"