เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
"โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศน่าอยู่  ส่งเสริมการเรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม"