ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเด่น ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคและระดับประเทศ การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จากกองการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม นับเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานรวมถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ ของเทศบาลอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ บรรลุเป้าประสงค์พร้อมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,09:05   อ่าน 43 ครั้ง