ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล1 (อ่าน 55) 26 ธ.ค. 65
ประกาศวันหยุด โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม (อ่าน 92) 02 ธ.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่3) (อ่าน 109) 01 ธ.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (ระดับอนุบาล 1- 3) (อ่าน 89) 01 ธ.ค. 65
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี (อ่าน 225) 09 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีคณะครูและนักเรียน (อ่าน 290) 10 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดี กับการประกวดแข่งการแสดงละครภาษาอังกฤษ (อ่าน 293) 10 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดทำการ (อ่าน 277) 25 ก.ค. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (อ่าน 309) 19 ก.ค. 65
การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) (อ่าน 295) 19 ก.ค. 65
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 472) 05 ก.ค. 65
กีฬาฟุตซอลลีค (อ่าน 463) 05 ก.ค. 65
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม (อ่าน 491) 05 ก.ค. 65
กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน (อ่าน 452) 05 ก.ค. 65
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ในสถานศึกษา (อ่าน 412) 05 ก.ค. 65
เลือกตั้งสภานักเรียน (อ่าน 534) 22 มิ.ย. 65
ขอเชิญชวน...ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา วันที่ 6 ก.ค.65และร่วมถวายเทียนพรรษา วันที่ 12 ก.ค.65 ณ วัดสันป่ายางหน่อมและวัดหนองเส้ง...กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม SPYN. (อ่าน 575) 22 มิ.ย. 65
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในสถานศึกษา (อ่าน 524) 18 พ.ค. 65
มาตรการป้องกันโควิดในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม (อ่าน 512) 11 พ.ค. 65
มาตรการป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม (อ่าน 601) 11 พ.ค. 65
Thai Stop COVID Plus (TSC) (อ่าน 506) 11 พ.ค. 65
ผู้ปกครองนักเรียนชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 556) 20 เม.ย. 65
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 440) 08 เม.ย. 65
แจ้งรับผลการเรียน (อ่าน 543) 30 มี.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา2565 (อ่าน 533) 30 มี.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา2565 (อ่าน 533) 30 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 2577) 11 มี.ค. 65
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 2611) 11 มี.ค. 65
ข้อปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองในวันมารายงานตัว (อ่าน 2639) 08 มี.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 2714) 08 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) (อ่าน 3546) 23 ก.พ. 65
ประกาศ (อ่าน 3586) 10 ม.ค. 65
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 3658) 28 ธ.ค. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษา (อ่าน 3829) 28 ธ.ค. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 3589) 28 ธ.ค. 64
แจ้งจากงานกิจการนักเรียน เรื่อง ระเบียบการแต่งกายและทรงผมนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ให้ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด (อ่าน 3621) 23 ธ.ค. 64
วันพ่อแห่งชาติ 3 ธ.ค.2564 (อ่าน 3597) 07 ธ.ค. 64
ประกาศเปิดการเรียนการสอน รูปแบบ On - Site (สลับมาเรียน) (อ่าน 3714) 09 พ.ย. 64
“สร้างสรรค์ สื่อวิทย์ สนุกคิด น่าเรียนรู้” (อ่าน 3684) 01 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เรื่อง ใช้แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 3598) 28 ต.ค. 64
สิ่งที่ต้องเตรียมในวันรับวัคซีน (อ่าน 3604) 20 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม (อ่าน 3594) 14 ต.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่ไดัรับทุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 3560) 05 ต.ค. 64
เรื่อง รับค่าอาหารกลางวัน รับนมโรงเรียน (ครั้งที่3)และทุนปัจจัยพื้นฐาน (อ่าน 3600) 05 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม (อ่าน 3627) 30 ก.ย. 64
แจ้งการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3585) 14 ก.ย. 64
แจ้งการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3585) 31 ส.ค. 64
การขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (จำนวน 2,000 บาท) (อ่าน 3641) 20 ส.ค. 64
รับค่าอาหารกลางวัน และรับนมโรงเรียน (ครั้งที่2) (อ่าน 3582) 20 ส.ค. 64
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับเกียรติบัตร “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564” (อ่าน 3774) 16 ส.ค. 64