คณะผู้บริหาร

นางสิริพร เทียนสว่าง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน