ระดับสายชั้นที่ 2

นายเกษมสุข ศรีพฤกษ์
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับสายชั้นที่ 2

นางพัชชุฎาญ์ ถาพยอม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายเจนรบ จันทร์สว่าง
ครู คศ.1

นางสาวรสสุคนธ์ มณีธร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางกิ่งแก้ว ไฝเครือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวรัณธนภรม์ ปุณชณาภาณุวิศญ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุดาวรรณ ฟองอินทร์
ครู คศ.2

นางสาวกฤติมุข สุวรรณ
ครู คศ.2

นางหทัยพร ทูลแก้ว
ครู คศ.2