ระดับสายชั้นที่ 2

นายเกษมสุข ศรีพฤกษ์
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับสายชั้นที่ 2

นายเจนรบ จันทร์สว่าง
ครู คศ.1

นางสาวรสสุคนธ์ มณีธร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางกิ่งแก้ว ไฝเครือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกันยา ไชยซาววงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวณณัฐฒ์ชญา วรณิจชญารัณฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวิโรจน์ ทูลแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสุดาวรรณ ฟองอินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกฤติมุข สุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกาญจนาพร ยะสินธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2