ระดับปฐมวัย

ครูปัทมพร พรมปัญญา

หัวหน้าระดับปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

ครูวรรณพร หลวงโย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

ครูอรพรรณ อภิวงค์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

ครูสรัลรัตน์ จันสุภาเสน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

ครูอณุรีย์ สาคร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

ครูจิติมา สุใจ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2