ระดับมัธยมศึกษา

นายณรงค์ฤทธิ์ แสนเสนาะ
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา

นางสาวพรนิชา เลสัก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางอรุณรัตน์ แพงจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางนิตยา นันตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเบญญาภา ฟูเฟื่อง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสกุลศักดิ์ อินหล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนพรัตน์ ไชยศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอรทัย อิสระภาพ
ครู คศ.2

นายรณพจน์ ละม่อม
ครู คศ.3