ระดับสายชั้นที่ 1

นางสาวโสภิต หลีกเลี่ยง
ครู คศ.2
หัวหน้าระดับสายชั้นที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพัชชุฎาญ์ ถาพยอม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวณัชวดี กันทะมาลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : pream0931472662@gmail.com

นางสาวพรนิชา เลสัก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชฎาภรณ์ นันตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางอัจฉราภรณ์ แก้วจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายนที ตันกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางหทัยพร ทูลแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1