ระดับสายชั้นที่ 1

นางสาวโสภิต หลีกเลี่ยง
ครู คศ.1
หัวหน้าระดับสายชั้นที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณัชวดี กันทะมาลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : pream0931472662@gmail.com

นางสาวชฎาภรณ์ นันตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางอัจฉราภรณ์ แก้วจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกันยา ไชยซาววงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายวิชัย คำปวน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายวิโรจน์ ทูลแก้ว
ครูอัตราจ้าง