คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพุธิพล ปันทะธง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศรีวโรภาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนพระภิษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอมรเขมากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เฉลิม ฟักอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอำไพ ดวงศรีใส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางมยุรี ปัญญาสัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.พงษ์นรินทร์ แก้วมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก มานะการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางคะนึงนิด ศรีจันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.อนนต์ ลุนิทรานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางจันจิรา มารัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศรี สินธนัญชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางกิ่งกาญจน์ เชษฐ์กัลยาพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.อรพรรณ อภิวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ นาแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวการโรงเรียน